کار در زندگی فردی و اجتماعی از دیدگاه قرآن
53 بازدید
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما (استان قم)
نقش: نویسنده
شابک: 964-7808-96-8
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خدای متعالی، انسان را برای رسیدن به کمال، یعنی مقام قرب خویش آفریده است.از آن جا که انسان موجودی مرکّب از دو بعد مادّی و معنوی است، بُعد مادّی او اقتضا می کند که با کار و تلاش، نیازمندی های خود را تأمین کند; از این رو، پروردگار عالم نه تنها امکانات لازم را در اختیار انسان قرار داده، بلکه به او خطاب کرده است که هر آن چه را در آسمان و زمین قرار دارد، برای تو، و تو را برای عبادت خود آفریدم; امّا انسان غافل، یا به نعمت های مادّی و زندگی دنیایی دلخوش کرده و از اهداف والایی که مورد رضایت آفریدگار او است بازمانده و کار را که وسیله رسیدن به هدف است، هدف پنداشته یا راه تفریط پیموده و کار را امری زاید انگاشته است; بدین سبب، بر آن شدیم که کار در زندگی فردی و اجتماعی را از دیدگاه قرآن بررسی کنیم تا به راه حل هایی برای رهایی از دنیازدگی و ترک دنیا، یعنی افراط و تفریط هر دو، دست یابیم.مباحث مورد نظر در هشت فصل ارائه شده است: فصل اوّل، کلیات تحقیق است. فصل دوم، به نگرش کلّی قرآن درباره انسان، دنیا و کار اشاره دارد. فصل سوم، انواع کار را با دید ارزش مطرح کرده است. فصل چهارم، به الگوهای کار اختصاص داده شده و نمونه هایی از کارها را که در قرآن آمده، در یک تقسیم بندی کلّی بیان کرده است. مباحث فصل پنجم چون بیشتر جنبه انگیزشی دارد، تحت عنوان اشتغال به کار و موانع آن مطرح شده است.در فصل ششم، نیّت، کمّ و کیف کار و به طور کلّی، آداب و مقرّرات کار تشریح شده، و سرانجام فصل هشتم، نتیجه مباحث مطرح شده را ارائه داده است.در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که قرآن کریم، از طرفی انسان را به برخورداری از نعمت های الهی تشویق می کند، و از طرف دیگر، برای جلوگیری از طغیان انسان، محدودیت هایی را قرار داده است. برخی از حدود الهی تکوینی است که به ربوبیت و رزّاقیت پروردگار عالم بر می گردد و بر این اساس، توسعه و تنگناهایی در زندگی پدید می آید، و بعضی تشریعی است که در قالب حلال و حرام بیان شده است.از آن جا که انسان موجودی مختار است، انگیزه های او در کار و زندگی تعیین کننده مسیر زندگی او است; بدین سبب، قرآن انسان را تشویق می کند تا به انگیزه های متعالی روی آورد و بر این اساس، راه زندگی را بپیماید. در این باره، به مجموعه ای از آداب بر می خوریم که در شکل دهی زندگی کاری و غیرکاری، نقش اساسی دارد...